DISCLAIMER

 

TOEPASSING

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

CONTACTGEGEVENS

No*BS Company V.O.F.
Maatschappelijk zetel:
Daalstraat 45
1852 Beigem
België
+32 2 445 38 14
Ondernemingsnummer:
BE 0552.516.156

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN ANDEREN

Wij gebruiken YouTube, Flickr als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.
Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren. Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Enkel het Belgische recht is van toepassing.
Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

TOEGANG

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

 

PRIVACY POLICY

 

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze website uw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.
Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

CONTACTGEGEVENS

U beschikt over het recht alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te zien. Eventuele onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kan u zich best rechtstreeks tot de beheerders van de website wenden en hen de nodige contactgegevens bezorgen.
Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten wijzigen of uit de database te laten verwijderen, hiervoor dienen contactgegevens voorzien te worden rechtstreeks naar ons.

Onze contactgegevens zijn:

No*BS Company V.O.F.
Daalstraat 45
1852 Beigem
België
Tel: +32 2 445 38 14
Email: info@nobs.be

STATISTIEKEN

Bepaalde gegevens worden bewaard in statistieken, hetgeen ons toelaat het surfgedrag van onze bezoekers beter te analyseren. Deze gegevens kunnen bestaan uit browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website waarlangs u op deze website gekomen bent. Deze statistieken laten ons toe om onze website beter te optimaliseren voor onze gebruikers en zijn volledig anoniem.

 

TERMS OF SALE

 

VERKORTE VERKOOPSVOORWAARDEN:

Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar vanaf factuurdatum verschuldigd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de overeengekomen prijs met een minimum van 25 Euro.

BETAALGEGEVENS:

No*BS Company V.O.F. – Daalstraat 45 – 1852 Beigem
GSM: +32 2 445 38 14

Email:info@nobs.be
BTW nummer – Ondernemingsnummer: BE 0552.516.156
Rekeningnummer: IBAN BE67 3631 3393 2687
BIC code: BBRUBEBB

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met No*BS Company onderworpen aan de voorwaarden die hieronder volgen. De klant erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Algemene verkoopsvoorwaarden handelstransacties (Nederlandse versie)
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.
1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
3. Onze leveringen zijn zijn ten laatste betaalbaar de 30ste dag na factuurdatum.
4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd.
5. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
6. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Bij betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

Standard conditions of sale for business transactions (English version):
These terms and conditions form an integral part of the contract, to the exclusion of the Client’s own terms and conditions. They can only be deviated from after it has been expressly approved by us, in writing.

These standard conditions of sale only apply between companies for business transactions that result in the delivery of goods of the provision or services within the framework of an autonomous, professional or economic activity.
1. The goods or services are supplied as set forth on the invoice or on the order form.
2. The goods or services are supplied within the term as specified on the order form. Further allowance should be made for the usual tolerance in delivery dates characteristic of that branch of trade or industry.
3. Our deliveries are payable payable no later than 30 days after the date of invoice.
4. If the invoice is still unpaid on the due date then interest is charged ipso jure and without notice of default. This late payment interest is calculated on the basis of the reference rate of the European Central Bank.
5. On top of this, without notice of default, the unpaid invoice amount is increased by 10%, with a minimum of EUR 25, by way of an indemnity provision for extrajudicial collection charges and contractual damage, without prejudicing our right to other relevant collection charges.
6. All our contracts shall be governed by and construed in accordance with Belgian law.